Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai có hoa đẹp.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai đẹp.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai văn nhân.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai có trái.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Tiểu cảnh.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai mini.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai phi lao thác đổ.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Hoa hồng bonsai. (một tác phẩm hiếm)

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Thông bonsai bán thác đổ.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai ôm đá.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai mini.

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai đẹp quốc tế tháng 1/2013

Bonsai quýt mini.

Speak Your Mind

*